stand

stand
{stænd}
I. 1. стоя, стоя прав, държа се на краката си
to STAND fast/firm държа се здраво на краката си, не се клатя, не залитам, прен. държа се, запазвам възгледите/позициите си, не отстъпвам
to STAND in someone's light тъмнея на, преча/попречвам/бъркам на кариерата и пр. на някого
2. ставам (обик. с up)
3. спирам се, заставам
to STAND still стоя на едно място, не мърдам, стоя мирно/неподвижно, стихвам, притихвам, замирам
STAND and deliver! горе ръцете! парите или живота
4. висок cъм...
she STANDs five foot three тя e висока пет фута и три инча
5. оставам на мястото си, запазвам се, задържам се, не се променям
this paint will STAND тази боя няма да избелее/да се изтрие
the house still STANDs къщата e още там/още стои
to be left STANDing оцелявам (за сграда)
6. оставам в сила, валиден съм (и to STAND good)
the order STANDs заповедта e още в сила
this translation may STAND този превод може да остане и така
7. издържам, понасям, търпя, изтърпявам, изтрайвам, устоявам на, подложен съм на
to STAND fire воен. издържам на огъня на неприятеля, прен. издържам на изпитание, устоявам на нападки
to STAND the test of time издържам проверката на времето
8. съм/намирам се в дадено положение/място
to STAND alone сам съм, не получавам подкрепа от никого, нямам равен на себе си
to STAND guard стоя на пост
to STAND clear of a door, etc. отмествам се/пазя се/стоя настрана от врата и пр. (при затварянето и)
to STAND first пръв съм (на списък и пр.)
to STAND someone's friend проявявам се като приятел на някого
to STAND corrected признавам/приемам, че съм сбъркал
9. слагам, поставям, турям, изправям
to STAND someone in the corner изправям някого в ъгъла (за наказание)
10. разг. черпя, почерпвам, угощавам (и с to)
to STAND a drink черпя, плащам за пиенето
11. лов. правя стойка (за куче)
12. мор. насочвам се, отправям се (for към)
to STAND to gain/win имам всички изгледи за успех
to STAND to lose очаква ме сигурен неуспех
stand about вися/стоя без работа, мотая се
stand against противя се/съпротивлявам се на, устоявам на
stand around stand about
stand aside дръпвам се настрана, отдръпвам се, отмествам се, не взимам участие, оставам безучастен, прен. отстъпвам
stand away отдръпвам се, отмествам се
stand back отдръпвам се назад, отстъпвам, отдалечен съм от, прен. оставам/стоя (си) настрана
stand by стоя със скръстени ръце, не предприемам нищо, безучастен зрител съм, заставам на страната на, поддържам, защищавам, подкрепям, помагам на, държа на, придържам се към, спазвам
II. 1. спиране
to come/be brought to a STAND спирам се, бивам спрян
to be at a STAND объркан съм, недоумявам
2. съпротива, отпор
to make a STAND съпротивлявам се, противопоставям се (against на)
to make a STAND for застъпвам се за, защищавам
3. място, (твърда) позиция, становище
to take a/one's STAND заставам, изправям се, основавам се, базирам се
вземам становище (on)
4. подставка, подпора, конзола, стойка (за ноти), етажерка, закачалка (за шапки, чадъри и пр.)
5. сергия, щанд
6. пиаца (за таксита и пр.)
7. тех. стенд
8. естрада (за оркестър)
9. трибуна (на стадион)
10. посев, насаждение
a good STAND of clover гъста детелина
a STAND of trees група дървета, горичка
11. театр. място, където гастролираща трупа спира за представление
12. ам. свидетелско място
STAND of arms въоръжение на войник
STAND of colours знамена на полк
* * *
{stand} v (stood {stud} ) 1. стоя; стоя прав, държа се на кра(2) {stand} n 1. спиране; to come/be brought to a stand спирам се,
* * *
уста; щанд; стойка; ставам; стърча; становище; стоя; стойка; търпя; слагам; понасям; пиедестал; поставям; претърпявам; дюкянче; етажерка; изтърпявам; крепя се; конзола;
* * *
1. 1 ам. свидетелско място 2. 1 лов. правя стойка (за куче) 3. 1 мор. насочвам се, отправям се (for към) 4. 1 театр. място, където гастролираща трупа спира за представление 5. a good stand of clover гъста детелина 6. a stand of trees група дървета, горичка 7. i. стоя, стоя прав, държа се на краката си 8. ii. спиране 9. she stands five foot three тя e висока пет фута и три инча 10. stand about вися/стоя без работа, мотая се 11. stand against противя се/съпротивлявам се на, устоявам на 12. stand and deliver! горе ръцете! парите или живота 13. stand around stand about 14. stand aside дръпвам се настрана, отдръпвам се, отмествам се, не взимам участие, оставам безучастен, прен. отстъпвам 15. stand away отдръпвам се, отмествам се 16. stand back отдръпвам се назад, отстъпвам, отдалечен съм от, прен. оставам/стоя (си) настрана 17. stand by стоя със скръстени ръце, не предприемам нищо, безучастен зрител съм, заставам на страната на, поддържам, защищавам, подкрепям, помагам на, държа на, придържам се към, спазвам 18. stand of arms въоръжение на войник 19. stand of colours знамена на полк 20. the house still stands къщата e още там/още стои 21. the order stands заповедта e още в сила 22. this paint will stand тази боя няма да избелее/да се изтрие 23. this translation may stand този превод може да остане и така 24. to be at a stand объркан съм, недоумявам 25. to be left standing оцелявам (за сграда) 26. to come/be brought to a stand спирам се, бивам спрян 27. to make a stand for застъпвам се за, защищавам 28. to make a stand съпротивлявам се, противопоставям се (against на) 29. to stand a drink черпя, плащам за пиенето 30. to stand alone сам съм, не получавам подкрепа от никого, нямам равен на себе си 31. to stand clear of a door, etc. отмествам се/пазя се/стоя настрана от врата и пр. (при затварянето и) 32. to stand corrected признавам/приемам, че съм сбъркал 33. to stand fast/firm държа се здраво на краката си, не се клатя, не залитам, прен. държа се, запазвам възгледите/позициите си, не отстъпвам 34. to stand fire воен. издържам на огъня на неприятеля, прен. издържам на изпитание, устоявам на нападки 35. to stand first пръв съм (на списък и пр.) 36. to stand guard стоя на пост 37. to stand in someone's light тъмнея на, преча/попречвам/бъркам на кариерата и пр. на някого 38. to stand someone in the corner изправям някого в ъгъла (за наказание) 39. to stand someone's friend проявявам се като приятел на някого 40. to stand still стоя на едно място, не мърдам, стоя мирно/неподвижно, стихвам, притихвам, замирам 41. to stand the test of time издържам проверката на времето 42. to stand to gain/win имам всички изгледи за успех 43. to stand to lose очаква ме сигурен неуспех 44. to take a/one's stand заставам, изправям се, основавам се, базирам се 45. вземам становище (on) 46. висок cъм .. 47. естрада (за оркестър) 48. издържам, понасям, търпя, изтърпявам, изтрайвам, устоявам на, подложен съм на 49. място, (твърда) позиция, становище 50. оставам в сила, валиден съм (и to stand good) 51. оставам на мястото си, запазвам се, задържам се, не се променям 52. пиаца (за таксита и пр.) 53. подставка, подпора, конзола, стойка (за ноти), етажерка, закачалка (за шапки, чадъри и пр.) 54. посев, насаждение 55. разг. черпя, почерпвам, угощавам (и с to) 56. сергия, щанд 57. слагам, поставям, турям, изправям 58. спирам се, заставам 59. ставам (обик. с up) 60. съм/намирам се в дадено положение/място 61. съпротива, отпор 62. тех. стенд 63. трибуна (на стадион)
* * *
stand[stænd] I. v (stood [stud]) 1. стоя; стоя прав, стоя (държа се) на краката си; to \stand fast (firm) държа се здраво на краката си; не се клатя; прен. държа се, запазвам позициите си, не отстъпвам; не се отказвам (on) (и to \stand o.'s ground); to \stand in s.o.'s light тъмнея (на); преча, попречвам, бъркам (на); to \stand in o.'s own light пречка съм за (вредя на) самия себе си, вървя срещу собствените си интереси; to \stand on end щръквам, настръхвам (за коса); стоя изправен (за предмет); not to have a leg to \stand on нямам никакво извинение (оправдание); to \stand on o.'s own two feet разчитам на себе си в живота; живея без да получавам помощ от никого; 2. ставам (обикн. с up); to \stand erect стоя изправен; изправям се; 3. заставам, спирам се (обикн. със still); to \stand still стоя на едно място; не мърдам (не остарявам); \stand and deliver! горе ръцете! парите или живота! 4. висок съм (на ръст); he \stands about six feet (tall) той е висок около шест фута; 5. оставам на мястото си, запазвам се, задържам се; the house still \stands къщата е още цяла; very few buildings were left \standing after the earthquake много малко къщи оцеляха след земетресението; 6. оставам в сила; в сила (валиден) съм (и to \stand good); our offer \stands предложението ни е още в сила; this text may \stand този текст не се нуждае от поправки; 7. издържам, понасям, търпя, изтърпявам, претърпявам, изтрайвам, устоявам (на), подложен съм (на); to \stand fire воен. издържам на огъня на неприятеля; прен. издържам на изпитание; he can't \stand jazz той не понася джаз; 8. съм, намирам се (в дадено положение); to \stand idle бездействам, не работя (за машини и пр.); \stand clear отдръпвам (отмествам) се; to \stand corrected признавам грешката си; to \stand s.o. in good stead свършвам добра работа на някого; to \stand well with добре добри отношения) съм с; гледан съм с добро око от, радвам се на благоразположението на; corn \stands higher than ever житото е по-скъпо от когато и да било преди; as matters \stand както стоят работите, при сегашното положение на нещата; how (where) do you \stand on...? какво мислиш за ...? какво ти е мнението за ...? how do you \stand financially? как си с парите? as it \stands както си е (без никаква промяна); 9. слагам, поставям, турям, изправям; to \stand a bicycle against a wall изправям велосипед до стена; to \stand s.o. in the corner изправям някого в ъгъла (за наказание); 10. разглежда ми се (дело); he's going to \stand trial on a murder charge ще го съдят за убийство; 11. разг. черпя с, почерпвам с, угощавам (и с to); to \stand a treat черпя, плащам; let me \stand you a drink! нека те почерпя с едно питие! 12. заемам стойка (за ловно куче); 13. кандидатирам се, кандидат съм; to \stand to do s.th. вероятно, съществува вероятност да; she \stands to inherit 10 000 dollars тя вероятно ще наследи 10 000 долара; to \stand a chance имам шансове (изгледи) за успех; to do s.th. \standing on o.'s head правя нещо с лекота (без никакви трудности); II. n 1. стойка, стоеж (воен., сп.); 2. спиране, преминаване в неподвижно състояние; to come to a \stand спирам се; to bring (put) to a \stand спирам; to be at a \stand ост. объркан недоумение) съм, недоумявам; 3. съпротива; to make a \stand съпротивлявам се, противопоставям се (against); to make a \stand for застъпвам се за, защитавам; 4. позиция, място, становище; to take o.'s \stand заставам, изправям се, основавам се, базирам се (on); вземам становище (on); to take a strong \stand заемам твърда позиция; to take the \stand on гарантирам за; 5. пиедестал, подставка, подпора, конзола; етажерка; закачалка (и hat-\stand); music \stand пулт (пюпитър; статив, етажерка) за ноти; 6. сергия, щанд; 7. пиаца (за файтони, таксита); 8. естрада (за оркестър); 9. трибуна (на хиподрум); 10. посев; a good \stand of clover гъста детелина; 11. театр. място, където спира странстваща трупа; 12. ам. свидетелско място в съд; 13. стенд, уредба за изпитване.

English-Bulgarian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • stand — stand …   Dictionnaire des rimes

 • stand — /stand/, v., stood, standing, n., pl. stands for 43 63, stands, stand for 64. v.i. 1. (of a person) to be in an upright position on the feet. 2. to rise to one s feet (often fol. by up). 3. to have a specified height when in this position: a… …   Universalium

 • Stand — (st[a^]nd), v. i. [imp. & p. p. {Stood} (st[oo^]d); p. pr. & vb. n. {Standing}.] [OE. standen; AS. standan; akin to OFries. stonda, st[=a]n, D. staan, OS. standan, st[=a]n, OHG. stantan, st[=a]n, G. stehen, Icel. standa, Dan. staae, Sw. st[*a],… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Stand by — Stand Stand (st[a^]nd), v. i. [imp. & p. p. {Stood} (st[oo^]d); p. pr. & vb. n. {Standing}.] [OE. standen; AS. standan; akin to OFries. stonda, st[=a]n, D. staan, OS. standan, st[=a]n, OHG. stantan, st[=a]n, G. stehen, Icel. standa, Dan. staae,… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • stand-by — [ stɑ̃dbaj ] n. inv. et adj. inv. • 1975; de l angl. stand by passenger, de to stand by « se tenir prêt » et passenger « passager » ♦ Anglic. 1 ♦ Personne qui voyage en avion sans avoir réservé sa place (cf. Passager en attente). 2 ♦ N. m. Voyage …   Encyclopédie Universelle

 • Stand Up — may refer to:* Stand up comedy MusicAlbums* Stand Up (Dave Matthews Band album) * Stand Up (Everyday Sunday album) * Stand Up (Jethro Tull album) * Stand Up! (album), an album by The Archers * Stand Up (Blue King Brown album), an album by Blue… …   Wikipedia

 • stand — ► VERB (past and past part. stood) 1) be in or rise to an upright position, supported by one s feet. 2) place or be situated in a particular position. 3) move in a standing position to a specified place: stand aside. 4) remain stationary or… …   English terms dictionary

 • stand — [stand] vi. stood, standing [ME standen < OE standan; akin to MDu standen, Goth standan < IE base * stā , to stand, be placed > L stare, to stand, Gr histanai, to set, cause to stand] 1. a) to be or remain in a generally upright position …   English World dictionary

 • Stand Up — Álbum de Jethro Tull Publicación 1 de agosto de 1969 Grabación Abril de 1969 Género(s) Rock, rock progresivo, blues y …   Wikipedia Español

 • Stand — (st[a^]nd), n. [AS. stand. See {Stand}, v. i.] 1. The act of standing. [1913 Webster] I took my stand upon an eminence . . . to look into their several ladings. Spectator. [1913 Webster] 2. A halt or stop for the purpose of defense, resistance,… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Stand — can mean several things:Objects*A stand, when referring to an object, is an object that has a massive head another object, usually for display purposes (at events or places such as a conference, a congress, a shop, etc.). See column, armature… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”